View Post

Mô hình 5M trong quảng cáo

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

5M trong quảng cáo là gì? 5M bao gồm: Mission (Nhiệm vụ), Message (Thông điệp), Media (Phương tiện), Money (Ngân sách), Measurement (Phương thức đo luờng, đánh giá) Quảng cáo vừa …

View Post

PENCILS trong PR

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

PENCILS trong PR là gì? PR có rất nhiều công cụ hỗ trợ, bao gồm các công cụ được viết tắt bằng các chữ đầu tiên là PENCILS: P-Publications (xuất bản …

View Post

Khách hàng mục tiêu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Khách hàng mục tiêu là gì? Khách hàng mục tiêu (thị trường mục tiêu) là tập hợp các cá nhân hay nhóm người sản phẩm hướng tới và có thể bỏ …