chat luong thuong hieu

Chất Lượng Thương Hiệu Được Cảm Nhận

In News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Chất lượng thương hiệu được cảm nhận bao gồm: chất lượng kỹ thuật và chất lượng cảm nhận.

Chất lượng kỹ thuật

Chất lượng kỹ thuật được quyết định bởi nội bộ doanh nghiệp và được đo lường bằng hệ thống kiểm soát đánh giá nội bộ.

Chất lương kỹ thuật bao gồm: nguồn nguyên vật liệu, kỹ thuật công nghệ ứng dụng, trình độ nhân viên, qui trình quản lý nội bộ, trang thiết bị máy móc cơ sở hạ tầng.

Chất lượng cảm nhận

Chất lượng cảm nhận được hình thành khi lợi ích cảm nhận cao hơn hoặc ngang bằng với lợi ích tìm kiếm

  • lợi ích tìm kiếm: những thuộc tính, lợi ích và phí tổn mà khách hàng mong đợi.
  • lợi ích cảm nhận: những thuộc tính, lợi ích và phí tổn mà khách hang cảm nhận trong thực tế tiêu dùng.

Leave a Comment