brand value

Brand Value – Giá trị thương hiệu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Brand Value – Giá trị thương hiệu là gì?

Giá trị thương hiệu được hiểu là những giá trị đặc thù mà thương hiệu mang  lại cho những đối tượng liên quan (bản thân brand valuedoanh nghiệp, khách hàng, cổ đông, nhân viên..). Ngoài ra, giá trị thương hiệu có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Với doanh nghiệp, giá trị thương hiệu là sự đảm bảo các dòng thu nhập của doanh nghiệp. Với giới tiêu dùng là sự chuyển giao trải nghiệm về thương hiệu. Giá trị thương hiệu được coi là một tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu: tài sản hữu hình (Brand Assets), tài sản vô hình (Brand Equity)

Tài sản hữu hình (Brand Assets): giá trị cơ sở vật chất, giá trị cổ phiếu, sản phẩm dịch vụ, lợi nhuận, doanh số và thị phần

Tài sản vô hình (Brand Equity): nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu.

 

Ví dụ như theo giới tiếp thị và giới tiêu dùng thì giá trị thương hiệu chính là những lời hứa và sự chuyển giao các trải nghiệm về một thương hiệu nào đó; đối với giới doanh nghiệp thì giá trị của một thương hiệu chính là sự đảm bảo các dòng thu nhập trong tương lai của thương hiệu đó; còn theo quan điểm pháp lý thì giá trị chính là một mảng riêng lẻ các tài sản trí tuệ. Các thương hiệu cung cấp cho các khách hàng của mình một phương tiện để lựa chọn và kích thích sự công nhận trong những thị trường tập trung.

Leave a Comment