OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Economic Environment – Môi trường kinh tế

In Dictionary, News by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Economic Environment – Môi trường kinh tế là gì?

Tất cả các điều kiện vật chất và xã hội ảnh hưởng đến cá nhân hay cộng đồng, trong đó hoạt động doanh nghiệp được gọi là môi trường kinh doanh. Môi trường có thể là cả về kinh tế và phi kinh tế. Việc quản lý kinh doanh phải thực hiện nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc về môi trường tổng thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không đồng nhất như thế hoặc có thể biến đổi. Cho đến nay môi trường kinh tế có liên quan và bị ảnh hưởng bởi tất cả các hệ thống kinh tế của nền kinh tế, cho dù là tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Hệ thống quốc gia về quy hoạch kinh tế và kiểm soát, chẳng hạn như các hệ thống của Chính phủ tài chính, tiền tệ, chính sách thương mại và công nghiệp của Chính phủ, pháp luật thương mại và công nghiệp của nước này là những yếu tố quan trọng của môi trường kinh tế. Mỗi yếu tố đều có ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của doanh nghiệp.

Economy Enviroment

Vì vậy toàn bộ hệ thống kinh tế hiện hành trong nước đóng vai trò như một yếu tố quyết định quan trọng của môi trường kinh tế. Các hệ thống kinh tế gia tăng thêm, bao gồm các loại hệ thống nhỏ, trong đó có các công việc kinh doanh doanh nghiệp. Hệ thống kinh tế của một quốc gia tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Trong một nước tư bản có một hệ thống vốn hoặc doanh nghiệp tự do được phát triển và có các quyết định liên quan đến vốn, doanh nghiệp được miễn phí phát triển và đưa ra các quyết định liên quan đến các vấn đề khác nhau liên quan đến sản xuất, phân phối, thậm chí tiêu thụ được dựa trên “vở kịch” miễn phí của các lực lượng thị trường cung và cầu mà không có nhiều suy luận của chính phủ. Ngay cả những chức năng khác nhau của quản lý kinh doanh bị thống trị bởi “trò chơi” miễn phí của các lực lượng thị trường.

Tuy nhiên, trong một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, gần như tất cả các quyết định kinh doanh được thực hiện bởi Chính phủ. Vì vậy, hệ thống kinh doanh không phụ thuộc vào doanh nghiệp tư nhân. Kinh doanh chủ yếu được thực hiện bởi các khu vực công. Ngay cả các khu chức năng quản lý kinh doanh phần lớn được chăm sóc bởi các quan chức chính phủ. Nhưng trong thời hiện đại, hệ thống kinh tế thậm chí kiểm soát của chính phủ dường như đã nhường chỗ cho lực lượng tự do của thị trường ở các nước như Trung Quốc và Nga, để có thể thấy được những vấn đề của nước ta. Vì vậy, tự do thương mại và tự do hóa hiện nay là hiện tượng gần như trên toàn thế giới. Nền kinh tế hỗn hợp là một sự kết hợp của chủ nghĩa tư bản tự do và kinh tế xã hội chủ nghĩa hay cộng sản. Trong đó các doanh nghiệp tư nhân cùng tồn tại với các doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy, các tính năng của cả chủ nghĩa tư bản cũng như chủ nghĩa xã hội tồn tại. Trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân thậm chí giả định tầm quan trọng hơn các mục tiêu khác của doanh nghiệp.

Leave a Comment