copyright

Copyright – Bản Quyền

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Copyright – Bản Quyền là gì?

Bản quyền là chủ sở hữu tài sản trí tuệ trong thời hạn theo quy định của một dân tộc đặc biệt hay luật pháp quốc tế. Tại các nước, luật bản quyền quy định rằng chủ sở hữu của một tài sản có quyền độc quyền in, phân phối, sao chép tác phẩm, và được quyền thu lại “quyền lợi bản quyền” từ bất cứ ai khác đã tái sử dụng các sản phẩm của mình. Bản quyền được cung cấp tự động cho các tác giả của bất kỳ tác phẩm gốc nào và được luật bảo vệ ngay sau khi tác phẩm được tạo ra. Các tác giả không phải chính thức đăng ký, mặc dù đăng ký quyền tác giả làm cho mọi thông tin được rõ hơn. Copyright kéo dài từ khi tài sản chưa được công bố cũng như tới khi được xuất bản. Luật pháp Mỹ cho phép bản quyền kéo dài 50 năm sau khi tác giả qua đời. Và Việt Nam đã gia nhập công ước Berne từ tháng 10 năm 2004, việc xuất bản sẽ được điều chỉnh và ưu tiên áp dụng theo các quy định theo công ước này. copyright

Một tác phẩm sẽ không bị xem là vi phạm bản quyền nếu là sự tổng hợp có tính sáng tạo riêng từ nhiều hệ thống tác phẩm khác về ý và có bổ sung thông tin rõ ràng về nguồn. Để kết luận rằng một tác phẩm là có vi phạm bản quyền không, thường rất phức tạp và cần có sự can thiệp của các luật sư và toà án.

Với các sản phẩm sáng chế để xem xét về vấn đề vi phạm bản quyền cần phải dựa vào các chi tiết quan trọng để chứng minh sự khác nhau về nguồn gốc, thời gian hay động lực, cấu trúc của sáng chế. Mỗi quốc gia sẽ có thời gian qui định về bằng sáng chế khác nhau và tối đa là 2o năm. Sau thời gian này, các ý tưởng, sáng chế này được coi như kiến thức chung của nhân loại, được áp dụng mà không cần xin phép tác quyền

 

Leave a Comment