AD

Aggregate Demand – Tổng cầu

In Dictionary by Có Chuyện Gì Vậy0 Comments

Aggregate Demand – Tổng cầu là gì?

Tổng cầu là tổng nhu cầu về lượng hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế ở một mức giá chung nhất định trong một khoảng thờiAD gian nhất định, được biểu diễn bởi các đường cong tổng hợp, trong đó mô tả mối quan hệ giữa mức giá và số lượng công ty sẵn sàng cung cấp. Thông thường có một mối quan hệ tiêu cực giữa tổng cầu và mức giá. Còn được gọi là “tổng chi tiêu”.

Tổng cầu là nhu cầu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một quốc gia, được biểu diễn dưới dạng công thức:

Tổng cầu (AD) = C + I + G + (XM).

Trong đó:

C = chi tiêu của người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ.

I= chi tiêu đầu tư của các công ty về tư liệu sản xuất.

G = chi tiêu của Chính phủ về hàng hóa và dịch vụ được cung cấp công khai.

X = Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ.

M = Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Leave a Comment